Doradca ADR – obowiązujące dokumenty i jego zadania

Chcesz zatrudnić doradcę ADR? Sprawdź jakie powinien mieć dokumenty i jakie są jego obowiązki.

obowiazki adr, dokumenty

Jeśli zastanawiasz się nad przewozem towarów niebezpiecznych pamiętaj, że obowiązkiem każdego z uczestników tego rodzaju transportu jest wyznaczenie na koszt przewoźnika co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Nie ma sposoby na uniknięcie obecności w tego rodzaju transportu doradcy. Pamiętaj, że doradcą ADR nie może być osoba, która jest bezpośrednio przez ciebie zatrudniona w przedsiębiorstwie. Zawsze musi to być osoba z „zewnątrz”, nie pracująca na co dzień w twojej firmie.

 

Na co należy zwrócić uwagę nawiązując współpracę z doradcą ADR? Przede wszystkim jeśli korzystamy z usług takiej osoby, powinniśmy sprawdzić, czy posiada on ważne świadectwo, które pozwala mu na pełnienie swoich obowiązku. Doradcą ADR może zostać każda osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy. By je uzyskać należy spełnić kilka warunków, które możesz sprawdzić. Otóż doradca ADR powinien okazać się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, powinien również posiadać aktualny dokument poświadczający jego dotychczasową niekaralność. Osoba będą doradcą nie może być skazana za przestępstwo mające związek z wiarygodnością dokumentów, obrotem gospodarczym oraz bezpieczeństwem. Ponadto doradca to osoba, która powinna przedstawić dokument będący poświadczeniem zdania egzaminu przed komisją działająca przy dyrektorze TDT. Jest to bardzo istotne, gdyż do bycia doradcą nie upoważnia samo skończenie kursu. Egzamin, do którego podchodzi przyszły doradca ADR ma na celu przede wszystkim sprawdzenie posiadanej wiedzy z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Dlatego ważne jest by przed podjęciem współpracy z doradcą ADR sprawdzić wszystkie posiadane przez niego dokumenty, które umożliwiają mu pełnienie swoich obowiązków. A co należy do podstawowych obowiązków doradcy ADR? Musisz o tym wiedzieć, by było wiadomo za jakiego rodzaju usługi płacisz swojemu doradcy. Można je określić w zawartej umowie.

 

Obowiązkiem doradcy jest między innymi:

  • sporządzanie powypadkowych raportów w momencie, gdy wskutek wypadku doszło do poszkodowania ludzi, majątku lub do skażenia środowiska,
  • przygotowanie sprawozdania rocznego z prowadzonej działalności, który powinien być dostarczony przewoźnikowi w dwóch egzemplarzach, pod takim sprawozdaniem doradca ma obowiązek podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz podać numer świadectwa,
  • doradzanie oraz monitorowanie działalności przedsiębiorstwa pod kątem świadczonych przez przedsiębiorstwo usług przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • dopilnowanie, by procedury obowiązujące przy określaniu przewożonych towarów były przeprowadzone prawidłowo,
  • nadzorowanie, czy obowiązujące procedury ratownicze, które powinny być wprowadzone w przypadku wypadków i awarii, są wykonywane w sposób prawidłowy
  • kontrolowanie podwykonawców oraz partnerów pod kątem stosowania przepisów związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych,
  • instruowanie, by w sposób prawidłowy dokonywany był załadunek lub rozładunek ładunku
  • kontrolowanie pracowników firmy i wszystkich innych osób związanych z organizacją i przewozem towarów niebezpiecznych,
  • nadzorowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

 

Zatem, jeśli ze względu na rodzaj prowadzonych usług transportowych, twoim obowiązkiem jest zatrudnienie doradcy ADR, to pamiętaj o sprawdzeniu jego kompetencji, dokumentów, którymi się okazuje, a także miej świadomość czynności, który doradca musi wypełnić.