Dotacje na rozpoczęcie działalności

Często jest pomysł, są chęci do pracy, jedyne ograniczenie – zresztą bardzo istotne, stanowi brak środków na rozpoczęcie działalności.

dotacej Euro

Jeśli chcemy rozpocząć własną działalność, warto wiedzieć jakie są możliwości otrzymania finansowego wsparcie jeszcze w 2014 roku. Zacząć należy od wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie ze środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać fundusze, które nie podlegają zwrotowi. Tymi, którzy są uprawnieni do otrzymania środków są osoby bezrobotne, które muszą spełnić podstawowe kryteria, mianowicie:

 • chcą zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą,
 • nie otrzymały wcześniej z ww. Funduszy wsparcia finansowego,
 • podjęły szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych lub staż zaproponowane, przez urząd pracy,
 • nie miały wcześniej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku, który powinien zawierać:

 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania
 • opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej
 • symbol PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
 • kalkulację kosztów, jakie zostaną poniesione w związku z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania (np. środki własne)
 • szczegółowo opisaną specyfikację wydatków, które poniesione zostałyby w ramach dofinansowania, między innymi: zakup usług i materiałów reklamowych, urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • prognozowane koszty, dochody, zyski z prowadzenia działalności.

 

Wiadomo, że największą bolączką w tego rodzaju pozyskiwaniu środków jest biurokracja, dlatego też, nim złożymy wniosek, warto upewnić się, że wykorzystaliśmy obowiązujący wzór, że w każdym z wymaganych miejsc znajduje się nasz podpis i w końcu czy wnioskowana kwota jest taka sama jak ta podana w kalkulacji planowanych wydatków z Funduszu i nie przekracza 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Powodzenia.