Dyżur a czas pracy kierowcy

W jaki sposób rozliczać czas pracy kierowców biorąc pod uwagę pełniący przez nich dyżur. Czy dyżur ma wpływ na wynagrodzenie pracownika?

autobahna

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców wyróżnia się dwa rodzaje dyżurów:

  1. Dyżur 100%, to czas pozostawiania poza ustalonymi godzinami pracy w gotowości do jej wykonania na terenie zakładu pracy bądź w innym miejscu, które zostało wyznaczone przez pracodawcę, przy czym czas pełnienia dyżuru nie jest określony. Kierowcy przysługuje wówczas czas wolny w wymiarze równym okresowi pełnienia dyżuru. Jeśli czas wolny nie jest możliwy do udzielenia, wówczas kierowcy przysługuje wynagrodzenie w stawce określonej w umowie o pracę. To teoria, w praktyce kierowca pełni dyżur, kiedy przełącza tachograf na dyspozycję „koperta” poza planowanymi godzinami pracy.

 

  1. Dyżur może obejmować przerwy przeznaczone na odpoczynek, które przysługują kierowcy po sześciu godzinach pracy (według krajowych przepisów) i po 4,5 godziny w prowadzeniu pojazdu wynikające z rozporządzenia 561/2006 lub umowy AETR, a także okresy nieprowadzenia pojazdu w przypadku załogowego przewozu. W tym przypadku pracodawca ma prawo przyznać swojemu pracownikowi niższe wynagrodzenie, najczęściej jest to 50% stawki godzinowej kierowcy.

 

Błędne rozliczanie dyżurów działa często na niekorzyść pracodawców, którzy nie wliczając dyżurów jako składnika wynagrodzenia ponoszą niepotrzebne koszty związane z nadgodzinami pracy swoich kierowców.

 

Źródło: www.infor.mojafirma.pl