Jak uzyskać zaświadczenie o chorobie zawodowej?

choroba zawodowaUzyskanie zaświadczenia o chorobie zawodowej

Choroba zawodowa może pojawić się w wyniku oddziaływania na ludzki organizm czynników, na które narażony jest on w środowisku pracy. Mogą to być zarówno czynniki chemiczne, biologiczne, a także fizyczne. By nasza choroba została zakwalifikowana jako zawodowa, niezbędne będzie ustalenie jej związku z warunkami pracy. Zatem co zrobić, jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy i podejrzewamy u siebie wystąpienie choroby zawodowej?

 

Krok po kroku

Najpierw należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który, jeśli stwierdzi u nas objawy choroby zawodowej, skieruje nas do Poradni Chorób Zawodowych. Na badania może nas skierować również państwowy inspektor sanitarny, jeśli uprzednio otrzyma zgłoszenie o podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej od naszego pracodawcy lub od nas samych.

Ze skierowaniem należy udać się do jednostki orzeczenia I stopnia, czyli do poradni chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, w celu ustalenia rozpoznania choroby i jej związku z narażeniem zawodowym. Na podstawie analizy wyników z przeprowadzonych tam dodatkowych badaniach i licznych konsultacjach, a także po sprawdzeniu dokumentacji z przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego, lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania. To zaświadczenie otrzymuje pacjent, podmiot kierujący na badania oraz właściwy państwowy inspektor sanitarny.

 

Jak długo czeka się na orzeczenie

Okres trwania procesu uzyskania zaświadczenia o chorobie zawodowej może trwać nawet pół roku. Zależy to przede wszystkim od rodzaju schorzenia, a także od ilości i zakresu wykonywanych badań, które trzeba wykonać w celu postawienia prawidłowej diagnozy. Czasem problem z oceną narażenia zawodowego wydłuża cały proces, zwłaszcza gdy firma, w której pracowaliśmy, już nie istnieje.

Przyznano mi orzeczenie

Jeśli zostanie u nas stwierdzona choroba zawodowa, uzyskujemy prawo do świadczeń. Rodzaj tych świadczeń określa Ustawa z 30.10.2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.). Są to między innymi: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta.

 

Nie przyznano mi orzeczenia

W sytuacji gdy lekarz stwierdzi, że nie ma podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, w ciągu 14 dni możemy złożyć wniosek o ponowne badanie, tym razem w jednostce II stopnia. Wniosek składamy w jednostce I stopnia, w której robiliśmy badania. Jeśli i tym razem nie zgadzamy się z wydaną decyzją, w ciągu 30 dni możemy złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jeśli sytuacja się powtórzy możemy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i po dostarczeniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem mamy kolejne 30 dni na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Wytyczne, wzory i formularze

W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30.06.2009 roku znajdują się dokładne wytyczne określające „okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zdrowotnym.” Natomiast wzory skierowań oraz formularz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24.05.2012roku.

Choroba zawodowa może wystąpić u każdego. Dlatego warto regularnie korzystać z badań okresowych, a jeśli zdarzy się, że nasze podejrzenia o wystąpienie choroby zawodowej się potwierdzą, warto dochodzić swoich praw.