Kierowca na umowę o dzieło, zlecenia a czas pracy.

światła-lampyKierowca na umowe o dzieło, zlecenie a czas pracy.

Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenia lub innego stosunku cywilno – prawnego, ale nie będącego umową o pracę,  prowadzących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, a więc także kierowców autobusów.

Pracownicy bezetatowi jak i przedsiębiorcy wykonujący pracę samodzielnie, zobowiązani są do przestrzegania norm określających tygodniowy wymiar czasu pracy, a także norm dobowych, ograniczających ilość godzin prowadzenia pojazdu w godzinach nocnych. W przyjętym, 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym, tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin. Możliwe jest wprawdzie jego wydłużenie do 60 godzin, jednak w wyniku zaistnienia takiej sytuacji, w pozostałych okresach siedmiodniowych, musi nastąpić wyrównanie- zmniejszenie ilości godzin.

W przypadku jazdy w porze nocnej, w ciągu doby może to być maksymalnie 10 godzin. Ale uwaga. Gdy dany kierowca wykonuje przewozy dla wielu podmiotów, jego czas pracy się sumuje, bez względu na rodzaj posiadanej umowy. Dlatego, dbając o dobro przedsiębiorcy, ustawa zobowiązuje do ewidencjonowania czasu pracy również kierowców bezetatowych. Może ona odbywać się na takich samych zasadach, jak dla kierowców etatowych, z tą tylko różnicą, że w przypadku kierowcy nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, zapisy muszą być przechowywane przez minimum 2 lata. Również przedsiębiorca, który sam prowadzi pojazd, zobowiązany jest do udokumentowania czasu swojej pracy, bez znaczenia czy jeździ regularnie czy okazjonalnie.

Kontrolę nad przestrzeganiem norm sprawuje Inspekcja Transportu Drogowego, która otrzymała prawo nie tylko do sprawdzania, czy dana firma rejestruje czas pracy kierowców lecz również prawo do kontroli prowadzonych w tym rejestrze zapisów. Za brak ewidencji, ITD będzie mogła nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości od 1000 złotych a w przypadku przekroczenia norm tygodniowego czasu pracy, zarówno przewoźnik jak i kierowca, zostaną ukarani grzywną do 500zł, chyba, że przewoźnik wykaże, że nie miał wpływu na powstanie wykroczenia – wówczas karę otrzyma tylko kierowca.