Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którego nadal nie ma …

Parlament Europejski wraz z Radą wydał 21 października 2009 roku rozporządzenie nr 1071/2009. Termin wcielenia w życie rozporządzenia w którym zobowiązano kraje członkowskie do stworzenia krajowych elektronicznych rejestrów przewoźników, który będzie można połączyć w międzynarodową sieć, na 31 grudnia 2012 roku (art. 16 ust.5 rozporządzenia). KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny przedsiębiorców Transportu Drogowego) jednak do tej pory nie powstał, choć pierwsze ostrzeżenia popłynęły w stronę Polski już w 2012 r. Ani poprzedni, ani obecny rząd nie potraktował jednak sprawy z wystarczającą powagą. Wreszcie jako datę uruchomienia systemu zadeklarowano 1 stycznia 2016 r. Z braku podjęcia odpowiednich przygotowań termin nie został dotrzymany. Czasu nie zostało wiele, szczególnie w kontekście skargi Komisji Europejskiej C-23/16 z 15 stycznia 2016 roku, złożonej przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero niedawno, czyli 12 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o transporcie drogowym w związku z rozporządzeniem WE  nr 1071/2009. Prace w Sejmie trwają. Projekt RM zakłada uruchomienie KREPTD 1 kwietnia 2017 r. (art. 1 pkt.10 projektu).

rejestr

Po co ten cały Rejestr?

Pomysł utworzenia elektronicznych rejestrów to naturalna konsekwencja próby uporządkowania międzynarodowego transportu. Rejestr to rozwiązanie, które w dobie szerokiego dostępu do Internetu umożliwiłby podmiotom z poszczególnych krajów członkowskich UE weryfikowanie wiarygodności przewoźników w międzynarodowym transporcie. Korzyści idące za transparentnością skłoniły już 25 krajów UE do wprowadzenia takich rejestrów. Niestety Polska nadal nie jest w ich gronie.

KREPTD to nie tylko idea szerokiego zakresu udostępniania informacji. To także narzędzie zbierania informacji i weryfikacji przedsiębiorcy zajmującego się transportem drogowym. Art. 3 pkt. 1 rozporządzenia WE nr 1071/2009 wymienia 4 wymogi, jakie powinien spełniać przewoźnik, aby mógł świadczyć swoje usługi. Poza siedzibą w kraju UE, zdolnością finansową, odpowiednimi kompetencjami powinien mieć dobrą reputację.  I tu powstaje bardzo ważne pytanie. Jak weryfikować dobrą reputację? Właśnie za pomocą elektronicznego rejestru, według określonych reguł. Transport ma się stać uporządkowaną gałęzią gospodarki, gdzie nie ma miejsca dla nieprofesjonalnych i nieuczciwych przewoźników.

Jak ma wyglądać KREPTD?

Według projektu Rady Ministrów opartym  na unijnym rozporządzeniu nr 1071/2009 ma zawierać trzy ewidencje: po pierwsze, przedsiębiorców transportowych, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; po drugie, poważnych naruszeń, o jakich mowa we wspomnianym wyżej rozporządzeniu WE; i po trzecie, tych osób, które utraciły zdolność do zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorcy na skutek utraty dobrej reputacji. Podmiotem pełniącym funkcje inspektora danych osobowych ma być Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dane pierwszej ewidencji według art. 82j, pkt. 1 mają być dostępne szerokiemu audytorium, natomiast pozostałe ewidencje według tego samego art. pkt.2 mają być udostępniane jedynie wybranym podmiotom. Dysponentem danych, jak już wspomniano, ma być GITD , on ma także ustalać wygląd wniosku. Wniosek w formie elektronicznej ma być opatrzony uwierzytelnionym podpisem elektronicznym. Kontakt ma się odbywać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub innymi środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. Projekt rozporządzenia w art. 82h wymienia kolejno, jakie konkretne dane mają się znaleźć w poszczególnych ewidencjach. Projekt  przewiduje również zsynchronizowanie systemu z unijnym oraz  dostosowanie go do procedury utraty dobrej reputacji. Odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji z KREPTD mają być udzielane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

Czym jest KREPTD?

 

KREPTD  to nic innego, jak polska część unijnego  systemu  ERRU, czyli  European Register of Road Transport Undertakings. ERRU jest siecią powiązanych – pod względem funkcjonalnym, jak i zawartości konkretnych danych – systemów ewidencji przewoźników krajów UE. Działa w czasie rzeczywistym, a zatem wprowadzone informacje są tak samo dostępne dla uprawnionych podmiotów w całej Unii, niezależnie od miejsca udostępnienia. Dane do systemu mają dostarczać GITD oraz Starostwa Powiatowe, czyli te urzędy, które  wydają uprawnienia do prowadzenia działalności transportowej przewoźnikom. Dodatkowo niezbędne dla funkcjonowania KREPTD jest zintegrowanie z Centralną Ewidencją Naruszeń (CEN). Nad całością, wydając tzw. ramy interoperacyjności (chodzi o stworzenie w pełni zgodnego systemu, który umożliwi współpracę z każdą, już istniejącą, a także mogącą się pojawić w przyszłości częścią systemu, bez żadnych ograniczeń) ma czuwać Komisja Europejska. Przy GITD ma powstać także Krajowy Punkt Kontaktowy, jako struktura wspierająca działanie KREPTD.

 

Podsumowanie.

 

Obecnie zapytania o podmioty wykonujące przewozy drogowe, jak również działalność sprawozdawcza, jakiej wymaga Komisja Europejska odbywają się tradycyjną drogą, co z wiadomych względów nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym dla podmiotów korzystających z unijnego systemu ewidencjonowania przewoźników. Co więcej, także polscy przewoźnicy za chwilę mogą być stratni, gdyż państwa takie jak np. Francja wprowadzają przepisy wymagające posiadania dokumentów świadczących o zarejestrowaniu w KREPTD. Ich brak skutkować ma poważnymi konsekwencjami  finansowymi i prawnymi. Taki przewoźnik de facto nie będzie mógł świadczyć usług na terenie Francji (od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie Dekret Macron odnoszący się do płacy minimalnej w transporcie). Brak KREPTD może być znaczącym utrudnieniem dla polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym.

 

Źródła:

 

http://www.pgt.pl/powstanie-elektroniczny-rejestr-przewoznikow

http://www.log24.pl/news/2016/4/13/rzad-uruchomi-elektroniczny-rejestr-przewoznikow,6474

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/856412,powstanie-elektroniczny-rejestr-przedsiebiorcow-transportu-drogowego.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/895090,mir-powstanie-elektroniczny-rejestr-przedsiebiorcow-transportu-drogowego.html

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sejm-nowy-e-rejestr-przewoznikow-drogowych

http://www.logistyka.net.pl/komentarz-tygodnia/item/87343-krajowy-rejestr-elektroniczny-przedsiebiorcow-transportu-drogowego