Pakiet Mobilności dzieli Europę – co dalej?

Różne opinie w sprawie propozycji Komisji Europejskiej – pakietu mobilności

  1. Nowe zasady w przewozach towarów w UE
  2. Wiele państw przeciwnych przyjęciu rozwiązań Pakietu
  3. Twarde stanowisko Polski
  4. Francja i Niemcy po przeciwnej stronie barykady
  5. Podsumowanie

Unia Europejska

Inicjatywa Komisji Europejskiej zwana „Pakietem Mobilności” dzieli Europę. Nowy akt prawny będzie miał bowiem ogromny wpływ na przyszłość europejskiego transportu drogowego i nie wszyscy na tym skorzystają. Podczas, gdy polski Senat wyraża się negatywnie o projekcie, w tym samym czasie francuska Komisja ds. europejskich aprobuje część rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji prawa unijnego.

Pewne jest to, że propozycje legislacyjne ogłoszone przez Brukselę będą miały niekorzystny wpływ na polskich przewoźników. Przede wszystkim spowodują podniesienie kosztów działalności rodzimych firm transportowych i wycofanie się niektórych z nich z wewnętrznego rynku przewozów drogowych. Państwa tzw. Starej Unii tylko czekają na wyeliminowanie tańszej konkurencji. Jak skończy się ta rozgrywka?

  1. Nowe zasady w przewozach towarów w UE

Dla przypomnienia Pakiet Mobilności to dokument dotyczący europejskiego sektora transportowego wydany 31.05.2017 r. przez KE. Opracowane przepisy dotyczą przede wszystkim zasad w przewozach towarów w UE; w tym przede wszystkim modelu delegowania kierowców w ramach świadczenia usług, intensyfikacji kontroli płacy minimalnej oraz opłat za korzystanie z dróg.

Jeśli chodzi o delegowanie pracowników, Komisja chce aby już po 3 dniach pracy w miesiącu na terenie danego kraju członkowskiego traktować kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe jako pracowników delegowanych. Będzie oznaczało to dla pracodawców konieczność dostosowania przepisów płacowych danego  kraju (płacy minimalnej) oraz innych warunków zatrudniania kierowców, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z delegowaniem. Dodatkowo europejscy urzędnicy chcą wprowadzenia zakazu odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu w całej Wspólnocie.

  1. Wiele państw przeciwnych przyjęciu rozwiązań Pakietu

Przepisy Pakietu będą wdrażane w ciągu kilku lat; muszą jednak zostać one wcześniej zaakceptowane przez Parlament Europejski i wszystkie państwa członkowskie. Gros krajów (Polska, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Portugalia i Hiszpania) nie zgadza się na przyjęcie tychże rozwiązań. Kwestie swobody świadczenia usług i delegowania pracowników będą przez nie negocjowane na szczeblu międzynarodowym. Szefowie tych rządów chcą aby polityka dotycząca delegowanych opierała się na kompromisie. Tylko w ten sposób zapobiegnie się  zamknięciu rynku dla firm transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na nadmierne obciążenia biurokratyczne i protekcjonizm stosowany przez najbogatsze państwa.

  1. Twarde stanowisko Polski

Jeśli chodzi o samą Polskę, to nasz Senat przyjął niedawno negatywną opinię w przedmiocie sprawy. Według izby wyższej parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej proponowane przez Komisję zmiany naruszają zasadę wspólnej polityki transportowej opartej na swobodzie przepływu usług oraz poszanowaniu prawa konkurencji, a także mogą przyczynić się do załamania polskiego transportu drogowego. Wśród negatywnych konsekwencji proponowanych regulacji będzie bowiem upadek wielu firm transportowych oraz zwolnienia pracowników sektora transportu.

  1. Francja i Niemcy po przeciwnej stronie barykady

Zupełnie innego zdania są ministrowie z Francji. Republika założenia Pakietu Mobilności traktuje priorytetowo i popiera zaproponowany przez KE model delegowania, jako model pracy kierowców oraz zmiany w zakresie odpoczynku kierowców i wzmożenie kontroli w kwestii przepisów socjalnych. Stanowisko Francji podziela także rząd Niemiec.

  1. Podsumowanie

Niestety propozycje Brukseli dały naszym przewoźnikom jasny sygnał, że strzeże ona interesu gospodarczego najbogatszych krajów. Najdalej we wrześniu powinniśmy poznać stanowisko pozostałych parlamentów narodowych. Nie będzie oczywiście nikogo dziwił fakt, że większość państw Europy Zachodniej opowie się za przyjęciem Pakietu Mobilności, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej będą przeciw.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.tlp.org.pl, www.mib.gov.pl, www.edroga.pl, www.rynekinfrastruktury.pl