Pre-deklaracja elektroniczna TIR-EPD, kiedy i dla kogo?

Obowiązek przekazywania danych dotyczących operacji transportowych (TIR)

 1. Wymogi i zasady dotyczące elektronicznego zgłoszenia TIR
 2. Dostęp do programu, edycja profilu, tworzenie własnej bazy danych
 3. Tworzenie pre-deklaracji
 4. Funkcjonalności aplikacji
 5. Podsumowanie

Pre-deklaracja elektroniczna TIR-EPD

Posiadacze karnetów TIR są zobowiązani do przedstawienia „papierowego” karnetu ze wszystkimi dokumentami oraz dodatkowo przesłania do urzędu celnego wyprzedzającego elektronicznego zgłoszenia dotyczącego operacji transportowych. Zgłoszenie elektroniczne można dokonać za pomocą bezpłatnej aplikacji TIR-EPD. Tzw. pre-deklaracja musi zostać dostarczona do wyjściowego urzędu celnego lub granicznego urzędu wprowadzenia na obszar celny przed przyjazdem pojazdu z towarem. W ten sposób rejestrowane są wszystkie operacje tranzytowe na obszarze UE a władze celne różnych państw mogą wymieniać się między sobą dostępnymi danymi. Na podstawie zebranych informacji można przeprowadzić analizę ryzyka jeszcze przed przybyciem transportu na granicę, a dodatkowo skrócić czas obsługi w punktach granicznych.

Jak otrzymać dostęp do aplikacji TIR-EPD i posługiwać się jej funkcjami?

 1. Wymogi i zasady dotyczące elektronicznego zgłoszenia TIR

Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR określają przepisy Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). Posiadacze karnetów TIR mają obowiązek przekazania w formie elektronicznej wszelkich danych o towarze zawartych w karnecie. Obowiązek ten istnieje od 2009 r. dla krajów Unii Europejskiej oraz od 2012 r. dla krajów Unii Celnej. Zgłoszenia można dokonać za pomocą aplikacji TIR-EPD, dostarczanej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU (https://tirepd.iru.org).

Aplikacja daje obecnie możliwość przesyłania zgłoszeń elektronicznych do 33 krajów.

 1. Dostęp do programu, edycja profilu, tworzenie własnej bazy danych

Aby posiadacz karnetu TIR mógł skorzystać z aplikacji musi wcześniej wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do ZMPD. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje następnie login i hasło  (hasło można w dowolnym momencie zmienić). Wymogiem sprawnego funkcjonowania programu jest oczywiście dostęp do Internetu.

Po zalogowaniu wyświetli się strona główna firmy (po pierwszym logowaniu należy upewnić się, że dane firmy są prawidłowe). W profilu firmy trzeba wprowadzić numer EORI firmy, który zostanie zastosowany automatycznie we wszystkich zgłoszeniach wysyłanych do Unii Europejskiej.

Warto już na początku upoważnić ZMPD do działania w imieniu swojej firmy. Złożenie takiej dyspozycji w profilu przedsiębiorstwa umożliwi pracownikom stowarzyszenia obejrzenie przygotowanej pre-deklaracji i pomoc w skorygowaniu błędów w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez władze celne.

W następnym kroku należy utworzyć własną bazę danych (bazę nadawców/odbiorców, pojazdów i kierowców). Bazę tę należy na bieżąco aktualizować. W przypadku użycia danych partnerów handlowych w pre-deklaracjach wysyłanych do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej (Armenia-Białoruś-Kazachstan-Kirgistan-Rosja) warto zapisać te dane również cyrylicą (opcja „+Dodaj tłumaczenie”).

W każdej chwili można też skorzystać z opcji „Pomoc” oraz „Samouczek”, znajdujących się na każdym ekranie.

 1. Tworzenie pre-deklaracji

Tworząc pre-deklarację należy wprowadzić prawidłowy numer karnetu TIR i datę jego ważności (można wybrać z kalendarza). Następnie z rozwijanej listy należy wskazać wszystkie kraje, przez które towary będą transportowane począwszy od kraju pierwszego załadunku do kraju ostatecznego przeznaczenia. Następujące po sobie kraje muszą ze sobą graniczyć. Jeśli w danym kraju będzie miał miejsce więcej niż jeden załadunek lub rozładunek, należy wybrać ten kraj z listy tyle razy, ile jest to konieczne. Na tej podstawie aplikacja sama określa urzędy celne krajów, do których mają być przesłane pre-deklaracje. Użytkownik może w każdej chwili wybrać każdy inny urząd celny wyjścia/wejścia.

Na kolejnym ekranie należy wprowadzić dane dotyczące pojazdu oraz w przypadku niektórych krajów dane kierowcy. Jeśli towary lub ich część jest przewożona w kontenerze, należy uzupełnić numery rejestracyjne kontenera. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie opisu przesyłki oraz wskazanie dokumentów, dotyczących wszystkich pozycji towarowych zawartych w danej przesyłce.  Jeśli pre-deklaracja jest wysyłana równocześnie do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej oraz do innych krajów, opis towarów musi być wprowadzony w alfabecie łacińskim oraz cyrylicą.

Elektroniczne zgłoszenie zostanie wysłane do danych władz celnych po zaznaczeniu pola „Wyślij pre-deklarację”. Jeśli pre-deklaracja zostanie z jakichś powodów odrzucona przez władze celne, użytkownik otrzyma wiadomość zawierającą powód odrzucenia.

Uwaga!!! Zawarte w pre-deklaracji dane posiadacza karnetu TIR oraz dane transportu odbywającego się pod osłoną tego karnetu muszą być zgodne z danymi zawartymi w karnecie TIR. Wszelkie rozbieżności skutkować będą odrzuceniem zgłoszenia przez funkcjonariusza celnego na granicy.

Po otrzymaniu pre-deklaracji władze celne przesyłają potwierdzenie z numerem referencyjnym. Otrzymany numer kierowca musi przedstawić funkcjonariuszowi celnemu po przyjeździe do urzędu celnego.

 1. Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja TIR-EPD posiada wiele funkcjonalności. Przede wszystkim pozwala ona na:

 • Bezpłatne tworzenie i wysyłanie pre-deklaracji (można wykorzystać wcześniej wysłane zgłoszenie jako szablon),
 • podgląd i wyszukiwanie wiadomości dotyczących wysłanych pre-deklaracji otrzymywanych od władz celnych,
 • podgląd niewysłanych pre-deklaracji, nowych wiadomości od władz celnych oraz zgłoszeń, które są w trakcie oczekiwania na odpowiedź,
 • otrzymywanie wiadomości od władz celnych na adres email,
 • podgląd i wydruk pre-deklaracji wysłanej do władz celnych,
 • wydruk informacji dla funkcjonariuszy celnych,
 • wydruk listu przewozowego CMR,
 • możliwość wysłania jednej pre-deklaracji do wszystkich krajów na trasie.

 

 1. Podsumowanie

Pre-deklaracja to wiadomość wysyłana do władz celnych krajów biorących udział w projekcie IRU. Zgłoszenie elektroniczne najlepiej dokonać za pomocą bezpłatnej aplikacji TIR-EPD. Jej główne zalety to przejrzysty system, interfejs w języku polskim, chronione dane handlowe, oszczędność czasu na granicach. Dodatkową zachętą do stosowania aplikacji TIR-EPD mogą być także nowe zasady rozliczania środków przez IRU. Za każdy prawidłowo wykorzystany i zwrócony karnet TIR (z zastosowaniem aplikacji), ZPMD zwraca przewoźnikom część opłat.

Zgłoszenie można także wysłać przez pośredników (agencje celne, spedycje) lub przy pomocy własnej aplikacji (w oparciu o specyfikację Ministerstwa Finansów).

W przypadku niezgłoszenia przewozu drogą elektroniczną, kierowca jest zobowiązany skorzystać z usług najbliższej agencji celnej; generuje to jednak czas i koszty.

Informacja za: www.sluzbacelna.gov.pl, www.finanse.mf.gov.pl, https://tirepd.iru.org, www.zmpd.pl,