Sektor transportu zatrudnia za mało kobiet

Kobiety a transport

kobiety w branży transportowej raport

Branża transportowa jest specyficzna i bardzo wymagająca. Zapewne z tego względu liczba kobiet zatrudnionych w tym sektorze w poszczególnych państwach Unii Europejskiej jest na bardzo niskim poziomie. Ale są też inne przesłanki, które sprawiają że transport europejski zdominowany jest przez mężczyzn. Zwrócił na to uwagę Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który apeluje do przedsiębiorstw o zaangażowanie się w promowanie pracy kobiet w branży transportowej oraz podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości ich zatrudnienia. Zdaniem Komitetu kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same możliwości oddziaływania na tworzenie, projektowanie i zarządzanie systemem transportu a włączenie pań w ten sektor zwiększy zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny, właścicielom przedsiębiorstw da natomiast szanse na innowacje, wzrost i tworzenie miejsc pracy.

Czy zwiększenie udziału kobiet w transporcie w ogóle jest możliwe?

Europejski sektor transportu tworzą w zdecydowanej mierze mężczyźni i to oni opracowują politykę transportową pod kątem swojego stylu życia. Wynika to po części z charakteru tej pracy (wymaga ona nierzadko siły i pracy fizycznej oraz częstej nieobecności w domu ), ale także z głęboko zakorzenionych tradycji (panuje pogląd, że pewne rodzaje i miejsca pracy oraz organizacja czasu pracy są odpowiednie wyłącznie dla mężczyzn). I mimo tego, że w ostatnich dziesięcioleciach wiele zmieniło się w tej kwestii (udział kobiet na europejskim rynku pracy zwiększył się), wciąż brak jednak działań na rzecz uwzględnienia aspektu płci w sektorze transportu, a wartości propagowane w ramach tego sektora w niewielkim stopniu wspierają pracujące w nim kobiety.

Sektor transportu oferuje także lepsze perspektywy kariery mężczyznom niż kobietom; również różnice płac ze względu na płeć są dość znaczne. Wynika to głównie z konieczności pracy mobilnej, która jest lepiej wynagradzana (kobietom więcej trudności nastręcza praca z dala od domu). Tym samym otoczenie to nie jest zbyt przyjazne kobietom a sektor ten jest sektorem rozdrobnionym, w którym to mężczyźni najczęściej wykonują pracę jako kierowcy, piloci, technicy oraz pracownicy fizyczni; kobiety natomiast zatrudnione są głównie na stanowiskach związanych z usługami i administracją. System ten ma odzwierciedlenie we wszystkich wymiarach transportu – w żegludze śródlądowej, w wymiarze powietrznym, morskim, drogowym, kolejowym, logistycznym a nawet kosmicznym. Sytuacja wygląda nieco lepiej w logistyce, spedycji i obsłudze celnej, gdzie zatrudnionych jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn.

Jak skutecznie włączyć kobiety w sektor usług transportowych?

Według opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sytuację tę można zmienić, wprowadzając neutralne pod względem płci działania wspierania konkurencyjności, innowacji, wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w kontekście strategii „Europa 2020”. Nowy plan musi w każdym wymiarze uwzględniać równouprawnienie płci poprzez usuwanie istniejących utrudnień ze względu na płeć i rozwijanie kultury zaangażowania i uczestnictwa kobiet i mężczyzn na równych zasadach, jeśli chodzi o aktywność w dziedzinie transportu. Należy też szerzej uznać aspekt płci, by stał się on ważnym elementem polityki transportowej UE. Kobiety powinny być w równym stopniu angażowane w politykę w tej dziedzinie oraz proces podejmowania decyzji w oparciu o zasługi, kompetencje i przejrzystość nominacji.

Należy także zastosować proste i konkretne strategie polityczne na rzecz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Mogłyby one przynieść zwrot z inwestycji, który zwiększyłby wzrost i możliwości zatrudnienia w UE. Komisja powinna również rozważyć utworzenie urzędu ds. działalności gospodarczej kobiet w ramach zarówno Komisji Europejskiej, jak i odpowiednich ministerstw w państwach członkowskich a także wyznaczyć przedstawiciela ds. przedsiębiorstw kobiet, którego rolą byłoby podnoszenie świadomości na temat korzyści gospodarczych płynących z zachęcania kobiet do inicjowania i rozwijania swojej działalności.

Statystyki, raport zatrudnienia kobiet w branży transportowej w Europie

Kwestie dotyczące liczby kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i magazynowania poruszono w raporcie o nazwie: „II wydanie tabeli wyników UE w transporcie” opublikowanym niedawno przez Komisję Europejską.

Najlepsze wyniki w stosunku do ogółu zatrudnionych w branży transportowej osiągnął Cypr (32% zatrudnionych kobiet), na drugim miejscu ex aequo znalazły się Estonia, Łotwa i Czechy (28%), na trzecim Węgry i Francja (26%). Kolejne w rankingu to Holandia i Niemcy (25%), Litwa i Słowacja (24%), Finlandia i Dania (23%), Szwecja i Austria (22%). Polska uplasowała się nieco poniżej średniej unijnej (21%) i tym samym znalazła się na 18 miejscu wśród państw Wspólnoty. Podobny wynik do naszego uzyskały Bułgaria, Włochy, Anglia i Malta. Na końcu tabeli znalazły się Portugalia, Hiszpania i Belgia (18%), Rumunia (17%), Słowenia i Grecja (16%), najgorszy wynik osiągnął Luksemburg (15%).

Podsumowując

Branża transportowa jest świadoma, że istnieje mnóstwo problemów jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet w tym sektorze. Kluczowym powodem, dla którego kobiety nie angażują się w transport aktywniej są nierówności płci. Taka sytuacja nie wynika jednak z dyskryminacji, lecz raczej z uwarunkowań społecznych i fizycznych. Należy zatem podjąć szereg działań i inicjatyw na rzecz poprawy warunków pracy dla kobiet w transporcie. Przede wszystkim trzeba jak najszybciej zająć się równym wynagrodzeniem za taką samą pracę, przejrzystymi procedurami rekrutacyjnymi, elastycznymi metodami pracy, przyciąganiem talentów oraz włączeniem większej liczby kobiet w organy spółek, w struktury zarządzania i w związki zawodowe. Potrzebne będzie również wprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności i kwalifikacje zawodowe niezależnie od płci.

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny chce więcej pań w sektorze usług transportowych, jednak czy same kobiety są na to gotowe? Wszak jak do tej pory niewiele z nich „garnie się” do pracy np. jako kierowca samochodu ciężarowego (w krajach wysokorozwiniętych stanowią one 1% – 5%).  Czy uda się doprowadzić do tego aby sektor transportowy był preferowany przez wszystkich bez względu na płeć, pokaże czas.

Więcej informacji: www.ec.europa.eu, www.eur-lex.europa.eu, www.logistyka.pb.pl,