Co składa się na wynagrodzenie kierowcy?

Zatrudniamy kierowcę i chcąc ustalić wysokość jego wynagrodzenia musimy wziąć pod uwagę wszelkie komponenty, które na nie się składają.

szosa

 

I tak biorąc pod uwagę ustawę o czasie pracy kierowców oraz kodeks pracy jesteśmy w stanie wyróżnić następujące elementy:

 

  1. Wynagrodzenie zasadnicze.

Jak wiemy to stały i obowiązkowy składnik wynagrodzenia pracownika. Powinien być wypłacany regularnie do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Od jego wysokości zależna jest stawka pozostałych składników pensji kierowcy.

 

  1. Praca w nocy.

Jeśli nasz pracownik wykonuje obowiązki wynikające z umowy o pracę w godzinach nocnych, to przysługuje mu dodatkowe 20% za każdą przepracowaną godzinę według stawki godzinowej, która wynika z przyjętego minimalnego wynagrodzenia. Ten dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, jeśli praca jest wykonywana cały czas poza siedzibą firmy.

 

  1. Godziny nadliczbowe.

Kierowca może pracować ponad ustalony czas, kiedy sytuacja wymaga od niego podjęcia działań, które skutkują na przykład usunięciem awarii, bądź ratowaniem osobie trzeciej życia lub gdy wymagają tego szczególne potrzeby pracodawcy. Jeśli kierowca wypracuje nadliczbowe godziny, wówczas przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia, ryczałt lub czas wolny.

 

  1. Praca w niedziele i święta.

Ustawowo niedziela i święta są dniami wolnymi od pracy, są jednak wyjątki od tej reguły i taki stanowi między innymi praca w branży transportowej. I chociaż dla kierowcy niedziela i święta mogą być zwykłym dniem pracy, to jednak przysługuje mu rekompensata w postaci dnia wolnego – w przypadku pracy w niedzielę dzień wolny w ciągu 6 dni przed lub po, a w przypadku święta w ogólnym okresie rozliczeniowym dni wolnych. Jeśli nie ma możliwości, aby kierowca odebrał należny dzień bez pracy, wówczas przysługuje mu do 100% wynagrodzenia za każdą godzinę.

 

  1. Przestój.

Zdarza się, że kierowca pomimo gotowości nie może wykonać swojej pracy z niezależnych od niego przyczyn. Może być to powodowane przyczynami zależnymi od pracodawcy, złymi warunkami atmosferycznymi, kiedy kierowca nie może wyjechać w trasę, itp. Jeśli stawka za przestój w pracy, kiedy to pracownik jest zdolny do jej wykonania, nie została ustalona w warunkach wynagrodzenia, wówczas kierowcy przysługuje 60% wynagrodzenia za przestój w pracy nie z jego winy.

 

  1. Dyżur.

Wyróżniamy dwa rodzaje dyżurów:

– 50% – to przerwy wyznaczone na odpoczynek lub czas nieprowadzenia pojazdu, jeśli kierowca jedzie ze zmiennikiem. Rekompensata nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia.

– 100% – wyrażona przez kierowcę gotowość do podjęcia pracy, przy czym znajduje się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Rekompensatę stanowi czas wolny od pracy, który powinien nastąpić w niedługim terminie od pełnionego dyżuru.

 

Oprócz wymienionych składników pracodawca może wypłacać także szereg innych, na przykład: premie, nagrody, dodatek funkcyjny.

 

Źródło: www.kancelariaprawnaviggen.pl