Usługi elektroniczne GITD

Usługi elektroniczne GITD, czyli jakie e-procedury można zrealizować w inspektoracie?

Dla przewoźników niewątpliwie dużym ułatwieniem jest możliwość elektronicznej realizacji wielu procedur administracyjnych związanych z wykonywaniem przez nich działalności. Tego rodzaju usługi udostępnia także Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Służy do tego portal elektronicznego Punktu Kontaktowego prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Na stronie dostępne są obecnie 22 e-procedury, które wspierają przedsiębiorców branży transportu międzynarodowego.

Logo_ITD

Jakie dokładnie procedury w obszarze transportu można zrealizować drogą elektroniczną?

Sprawy urzędowe on-line

Dla większość przedsiębiorców transportowych możliwość załatwiania spraw urzędowych on-line jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dzięki temu można bowiem uniknąć kolejek oraz wysłać niezbędne pisma i wnioski w dogodnym dniu i o dogodnej porze bez wychodzenia z biura. Dodatkowo sprawę w imieniu przedsiębiorcy może załatwić elektronicznie także pełnomocnik. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oferuje w tym zakresie naprawdę sporo. I tak:

  1. Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może złożyć wnioski o przyznanie licencji wspólnotowych, zezwalających na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy oraz międzynarodowych autobusowych oraz autokarowych przewozów osób.
  2. GITD udostępnia także możliwość poinformowania drogą elektroniczną o zmianie danych, takich jak: zmiana nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, a także o nowej lokalizacji bazy transportowej.
  3. Możliwe jest również uzyskanie w ten sposób wtórników odpowiednich zezwoleń, licencji, zaświadczeń a także dodatkowych wpisów.
  4. Ponadto za pomocą Punktu Kontaktowego można zrealizować elektronicznie procedury dotyczące świadectw kierowców, obowiązkowe dla obywateli państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy (wydanie świadectwa kierowcy, kontynuacja świadectwa kierowcy, zmiana świadectwa kierowcy, wydanie wtórnika świadectwa kierowcy).
  5. Przedsiębiorca może także ubiegać się drogą elektroniczną o zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy, wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jak również o zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Przebieg procedury

Warunkiem złożenia wniosku on-line za pośrednictwem elektronicznego Punktu Kontaktowego jest identyfikacja tożsamości wnioskodawcy oraz elektroniczne podpisanie wniosku. Niezbędne jest utworzenie konta użytkownika ePK oraz zdefiniowanie hasła (możliwe jest także wykorzystanie posiadanego już konta w serwisie ePUAP lub Facebook i logowanie się do ePK bez dodatkowej rejestracji). Wzory formularzy oraz wymagania odnośnie danych, które należy podać we wniosku można znaleźć w opisach procedur korzystając z wyszukiwarki procedur. Po wysłaniu pisma z ePK użytkownik otrzyma dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Bieg terminu załatwienia sprawy rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania potwierdzenia.

W większości przypadków po złożeniu wniosku i dostarczeniu niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną następuje weryfikacja formalna (Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni wniosek pozostaje bez rozpoznania. Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, wydaje bądź odmawia wydania licencji, certyfikatów, wtórników zezwoleń, zaświadczeń etc.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwaga!!! Dla elektronicznej realizacji procedur, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Jednak jeśli przedsiębiorca nim nie dysponuje, może wypełnić formularz elektroniczny, który po wydrukowaniu należy złożyć już osobiście w urzędzie.

Podsumowując

Dzięki ePK przewoźnicy mają możliwość swobodnego kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną. Za sprawą tej funkcjonalności można on-line zrealizować wybraną procedurę administracyjną (obecnie jest ich dostępnych 22). Główny Inspektorat Transportu Drogowego w niedalekiej przyszłości planuje udostępnienie kolejnych procedur możliwych do realizacji w formie elektronicznej.