Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne

zaswiadczenieCzy takie zaświadczenie kierowca powinien wozić ze sobą w samochodzie? Art. 87 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku mówi wyraźnie, że:

„Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w ust. 1, wypis z zaświadczenia” na przewozy na potrzeby własne.

Dlatego też na przedsiębiorcę, który posiada dokument, ale nie da go kierowcy, zostanie nałożona kara. Wynosi ona obecnie 8 000zł. Dostarczenie zaświadczenia po inspekcji wojewódzkiemu inspektoratowi transportu drogowego (WITD) będzie daremne, ponieważ przedsiębiorca nie uniknie dzięki temu kary.