Zmiany w umowach o pracę

Masz swoją firmę, zatrudniasz pracowników – biurowych, jak i kierowców? Koniecznie zwróć uwagę na wszelkie innowacje wprowadzane do Kodeksu pracy już w 2015 roku, które opracowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczyć będą przede wszystkim umów podpisywanych na czas określony.

kontenery

Zgodnie z przygotowanym przez MPiPS projektem nowelizacji podczas zatrudnienia pracownika obowiązywać będą trzy, a nie jak dotychczas cztery rodzaje umów. Będą to

  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na okres próbny.

Postanowiono zatem zrezygnować z umowy na czas wykonywania pracy.

Umowa o pracę na okres próbny jest zawierana w momencie, kiedy pracodawca chce sprawdzić kwalifikacje pracownika i zdolność sprostania nałożonym na niego obowiązkom. Pamiętaj, że jako pracodawca tylko raz możesz zatrudnić tego samego pracownika na okres próbny na to samo stanowisko. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, gdy pracownik zostaje zatrudniony w innym charakterze i ma zupełni odmienny od dotychczasowego zakres obowiązków.

Umowa o pracę na czas określony zgodnie z przygotowanym przez ministerstwo projektem, zawierać będzie natomiast istotne zmiany dotyczące przede wszystkim czasu jej zawierania. Znany jest bowiem przypadek, kiedy pracownicy byli zatrudniani na okres 10 lat na podstawie tejże umowy. Zgodnie z proponowanymi zapisami w Kodeksie pracy umowa na czas określony może zostać zawarta jedynie trzykrotnie z tym samym pracownikiem, a łączny czas jej trwania nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. W przypadku przekroczenia liczby umów, bądź łącznego czasu ich trwania, od dnia następującego po określonym wyżej terminie lub podpisaniu czwartej z umów na czas określony, pracownik jest automatycznie zatrudniony jako pracujący na czas nieokreślony.

Powyższe założenia nie dotyczą przypadków, jeśli osoba została zatrudniona w zastępstwie innej, bądź praca ma charakter sezonowy, albo dorywczy lub jest wykonywana przez okres określonej kadencji. Pamiętaj, że jako pracodawca masz prawo uzasadnić w sposób obiektywny powody zawarcia umowy na czas określony, wówczas przepisy ograniczające czas jej trwania mogą zostać przekroczone.

WAŻNE. Zapamiętaj, że jeśli zawarłeś przed wejściem nowych przepisów umowę na czas określony dłuższy niż 33 miesiąc z powodów wymienionych powyżej, to jesteś zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych uzasadnić w umowie przyczyny jej zawarcia. Czas trwania umowy na okres próbny nie jest wliczany w czas trwania umów na czas określony.

Zgodnie z projektem nowelizacji zmiany obejmą także okres wypowiedzenia umowy. Zarówno w przypadku tej zawartej na czas określony, jak i nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia będzie taka sama:

  • 2 tygodnie – jeśi czas zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku, gdy pracownik pracuje w danej firmie co najmniej trzy lata.

Jak widać projekt MPiPS przewiduje dość istotne zmiany w Kodeksie pracy, warto śledzić na bieżąco informacje, aby uniknąć niepotrzebnych błędów i problemów.

 

Źródło: www.mojafirma.infor.pl