Zmiany w kursach na prawo jazdy C

Osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zrobią to teraz szybciej i taniej.

 1. Wymagane uprawnienia
 2. Szkolenia i egzaminy
 3. Dotychczasowe warunki uzyskania uprawnień
 4. Równoległe szkolenie na kilka kategorii prawa jazdy
 5. Podsumowując

 

Zmiany w kursach na prawo jazdy

Unia postawiła Polsce kolejne wymagania. Tym razem dotyczą one szkoleń na kierowców zawodowych. Kandydaci będą mogli od teraz szkolić się równolegle na kilka kategorii prawa jazdy. Skróci to znacznie czas szkolenia i obniży koszty uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C i D. Upragniony zawód kierowcy jest teraz jeszcze bardziej „na wyciągnięcie ręki”. Zmiany poparło Ministerstwo Infrastruktury.

 1. Wymagane uprawnienia

Aby podjąć pracę w zawodzie kierowcy „tira” lub autobusu należy przede wszystkim odbyć kurs i zdać pozytywnie egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C lub D:

 • kategoria C – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bez przyczepy a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • kategoria D – uprawnia do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonych z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

 

 1. Szkolenia i egzaminy

Standardowy kurs na prawo jazdy kategorii C składa się z kursu teoretycznego (uczestnictwo nie jest obowiązkowe), części praktycznej (nauka jazdy po placu manewrowym i po mieście) oraz egzaminu wewnętrznego. Część teoretyczna na kategorię C składa się z  20 godzin wykładów. Mogą mieć one formę e-learningu. Część praktyczna na kategorię C trwa 30 godzin.

Egzamin na prawo jazdy kategorii C składa się z testu komputerowego. Obejmuje on 20 pytań podstawowych oraz 12 pytań szczegółowych. Aby go zaliczyć należy uzyskać min 68 punktów na 74 możliwych. Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym i na drogach publicznych.

Standardowy kurs na prawo jazdy D obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych lub wykładów on-line oraz 60 godzin praktyki (ilość godzin ulega skróceniu jeśli kursant posiada prawo jazdy kat. C lub jest w trakcie kursu na kat. C). Do egzaminu teoretycznego można przystąpić bez szkolenia teoretycznego.

Egzamin na prawo jazdy kat. D składa się z części teoretycznej (obejmuje w sumie 32 pytania w formie elektronicznej) oraz części praktycznej (na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym). Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74; aby zaliczyć egzamin należy zdobyć co najmniej 68 punktów.

Prawo jazdy kat. C oraz D wydaje się na okres 5 lat. Następnie trzeba odnowić badania lekarskie i zaliczyć szkolenie okresowe.

 1. Dotychczasowe warunki uzyskania uprawnień

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C było do tej pory posiadanie kategorii B prawa jazdy, ukończone 21 lat (lub ukończone 18 lat i uzyskanie kwalifikacji wstępnej) oraz brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (potwierdzone orzeczenie lekarskie i psychologiczne przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii D było do tej posiadanie uprawnień kategorii B, ukończone 24 lata (21 lub 23 lata dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną) oraz brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych.

Od 31 października 2016 r. obowiązują już nowe przepisy dotyczące szkolenia kandydatów na kierowców, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.09.2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 10.10.2016 r.).

 1. Równoległe szkolenie na kilka kategorii prawa jazdy

Szkolenie na kierowców zawodowych będzie od teraz dużo łatwiejsze i tańsze. Wszystko za sprawą zmian, które podyktowane były unijnymi regulacjami. Polscy kierowcy starający się o uprawnienia C lub D nie muszą już czekać na wydanie uprawnień kat. B, lecz mogą szkolić się od razu na kilka kategorii. Szkolenie musi być jednak prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot (w tej samej szkole jazdy).

Osoby, które jednocześnie uczą się na kilka kategorii będą miały też mniejszą ilość godzin zajęć teoretycznych – zostaje ona zmniejszona o 10. Zmniejszenie liczby godzin zajęć nastąpi w przypadku, gdy szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia. Czas na uzyskanie stosownych dokumentów skróci się zatem znacznie, a co za tym idzie zmniejszą się również koszty.

Z programu szkolenia przy rozszerzaniu uprawnień (dla kat. C, C1, D i D1) usunięto również zagadnienia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uznaje się, że osoby te odbyły szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B.

Pozostałe wymagania warunkujące otrzymanie uprawnień pozostają bez zmian.

 1. Podsumowując

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami nie jest może rewolucyjna, ale ma ona szczególne znaczenia dla przyszłych kierowców zawodowych. Od teraz bowiem mogą oni połączyć kursy i szybciej otrzymać stosowne uprawnienia.

Informacja za: www.prawojazdy.com.pl, www.auto-swiat.pl, www.rp.pl, www.motofakty.pl, www.prawodrogowe.pl, www.portalnaukijazdy.pl

Zapisz